Διεύθυνση: Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, Ιλίσια
15784 Αθήνα

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείοspeech[at]di[dot]uoa[dot]gr

Τηλέφωνα: 210 7275345, 210 7275320

Fax: 210 727 5193