Φωνητική Υπαγόρευση

Motor disabilityLow visionDyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Motor disabilityLow visionDyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

Motor disabilityLow visionDyslexia
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη

BlindnessLow vision
Βαθμολογία: Δεν έχει βαθμολογηθεί ακόμη